In de maanden mei, juni en juli hebben we een langere doorlooptijd van minimaal 3 werkweken. We danken u voor uw begrip.

Bestuur stichting

Elke stichting moet een bestuur hebben. Dit is het enige verplichte orgaan binnen elke stichting. Het is dan ook van belang dat u de regels omtrent het bestuur meeneemt in de oprichting.

Het bestuur is er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat het doel van de stichting bereikt wordt. Om alle aspecten van de stichting goed te monitoren, bestaat het bestuur doorgaans uit verschillende personen met elk hun eigen taak. Een standaard stichting zal de volgende rollen in het bestuur hebben:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester

Welke taken hebben de verschillende personen in het bestuur van een stichting?

De verschillende bestuursleden en hun taken worden beschreven in de statuten van een stichting. De meest gangbare taken van de standaardrolverdeling worden hieronder beschreven.

Taken van de voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de stichting. De rol omhelst voornamelijk de dagelijkse leiding van het bestuur. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

 • De leiding nemen bij vergaderingen
 • De verschillende bestuurstaken coördineren
 • Optreden als het gezicht van de stichting voor de buitenwereld (congressen e.d.)
 • De uitvoering van de bestuurstaken controleren

Taken van de secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur. Hij of zij documenteert het handelen van het bestuur en zorgt voor de schriftelijke communicatie naar de buitenwereld. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

 • De ingekomen stukken archiveren
 • Notuleren bij vergaderingen
 • Brieven en (pers)berichten schrijven voor de stichting

Taken van de penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken voor de stichting. Hij of zij beheert het geld en voert onder andere de volgende taken uit:

 • Bijhouden van het kasboek
 • Verrichten van betalingen
 • Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting
 • Het financieel jaarverslag opstellen
 • De begroting opstellen

Het bestuur van een ANBI-stichting

Een ANBI-stichting is aan aanvullende regels gebonden wat betreft het bestuur. Het bestuur van een stichting met deze status mag namelijk geen bestuurslid hebben die doorslaggevend zeggenschap over het vermogen heeft. Er mag dus niet een persoon zijn die de uiteindelijke beslissing neemt over het geld. Een bestuur van een ANBI-stichting moet dan ook altijd uit minimaal drie personen bestaan. Er mag ook geen familiaire band zijn tussen een meerderheid van het bestuur. Het bestuur mag dus niet bestaan uit twee broers en een derde persoon. De meerderheid van het bestuur heeft in dit geval een familieband. Het is wel toegestaan om de twee broers in een stichting te hebben met een bestuur van vijf personen.

Hoeveel bestuurders moet een stichting hebben?

Voor stichtingen zonder een ANBI status geldt geen minimum of maximum voor het aantal bestuursleden. Zo is het zelfs mogelijk om één persoon, een BV of een andere rechtspersoon als bestuurder te hebben. Dat is echter niet te adviseren. Immers, wanneer de enig bestuurder iets overkomt, dan heeft de stichting geen bestuurders meer. Er moet dan een rechter aan te pas komen om een vervangend bestuur te benoemen.

Er is een voordeel als u kiest voor een oneven aantal bestuurders. Met een oneven aantal voorkomt u onenigheden bij het maken van beslissingen. Met een even aantal bestuurders kan er namelijk snel een even aantal stemmen ontstaan, waardoor een meerderheid niet altijd gegarandeerd is.