In de maanden mei, juni en juli hebben we een langere doorlooptijd van minimaal 3 werkweken. We danken u voor uw begrip.

Statuten vereniging

Bij het oprichten van een vereniging is het in diverse gevallen verplicht om statuten op te stellen. Zodra er statuten zijn opgenomen in de notariële akte, krijgt de vereniging volledige rechtsbevoegdheid. In de statuten staat onder andere beschreven hoe de procedures lopen, wie waar verantwoordelijk voor is en wat de doelstellingen zijn. Samengevat: het zijn de belangrijkste regels binnen de vereniging.

Wilt u meer weten over de statuten van een vereniging of wilt u een vereniging oprichten? Neem dan contact met ons op door ons te bellen of door te mailen naar info@stichtingoprichten.nl.

Bel: 0320 247 394

Wat zijn de statuten van een vereniging?

In veel gevallen zijn de statuten bij een vereniging verplicht. We raden dan ook aan om statuten op te stellen, zodat uw vereniging volledige rechtsbevoegdheid krijgt. Dit is de veiligste keuze, omdat de bestuurders hierdoor niet hoofdelijk aansprakelijk zijn. Omdat de statuten in overleg met de algemene ledenvergadering opgesteld moeten worden, is het verstandig om de statuten niet al bij de oprichting vast te stellen. Als de statuten niet goedgekeurd zijn door de algemene ledenvergadering, mogen ze niet opgenomen worden in de notariële akte.

Onderdelen statuten

In de statuten van een verenging worden in ieder geval de volgende punten opgenomen:

 • De naam van de vereniging en vestigingsplaats
 • Het doel
 • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
 • Wijze van bijeenroeping van de algemene ledenvergadering
 • Wijze van benoeming van ontslag van bestuurders
 • Bestemming van positief saldo na ontbinding

Waar moet u op letten?

Bij het opstellen van de statuten moet u erop letten dat de vereniging niet mag afzien van deze regels. Zet u bijvoorbeeld in de statuten dat de vereniging alleen activiteiten uitvoert vanuit Brabant, dan mag u geen activiteiten uitvoeren in bijvoorbeeld Limburg. De statuten staan vast.*

Het is dus belangrijk om de statuten zo concreet mogelijk vast te stellen, maar om er ook voor te zorgen dat u zichzelf niet beperkt in de soort activiteiten of in de omgeving waar u de activiteiten mag uitvoeren.

* Tijdens een Algemene Ledenvergadering kan het besluit genomen worden voor een statutenwijziging.

Verschil statuten vereniging en stichting

De statuten van een vereniging en die van een stichting bevatten diverse verschillen. Zo zijn de statuten voor een stichting altijd verplicht en kan het bestuur wijzigingen doorvoeren.

Type Stichting Vereniging
Zijn de statuten verplicht? De statuten zijn altijd verplicht bij een vereniging. De statuten zijn alleen verplicht bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
Kunnen de statuten gewijzigd worden? Het bestuur heeft de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de statuten. De algemene ledenvergadering heeft als enige het recht om de statuten te wijzigen.
Wat moet er in de statuten verplicht opgenomen worden?
 • De naam van de stichting
 • Het doel
 • De wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
 • De gemeente in Nederland waar de stichting haar zetel heeft
 • De bestemming van het geld zodra de stichting wordt opgeheven
 • De naam van de vereniging en de vestigingsplaats
 • Het doel
 • De verplichtingen van de leden
 • De wijze van bijeenroeping van de algemene ledenvergadering
 • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
 • De bestemming van een positief saldo na ontbinding
Statuten Bij een stichting kan het bestuur wijzigingen doorvoeren in de statuten. Het bestuur van een vereniging kan geen wijzigingen doorvoeren in de statuten. Dit kan alleen middels een algemene ledenvergadering.
Ontbinding Het bestuur (of de rechter) besluit wanneer de stichting ontbonden wordt. Een vereniging kan enkel ontbonden worden door de algemene ledenvergadering.
Geldmiddelen Een stichting ontvangt geld door middel van donaties, subsidies, schenkingen, legaten en dergelijke. Bij een vereniging is de contributie van leden vaak de voornaamste bron van inkomen. Een vereniging kan ook donaties, subsidies, legaten en schenkingen ontvangen.
Schenken en erven Een stichting kan schenkingen, legaten en erfenissen ontvangen. Is de stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dan is de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een vereniging kan erfenissen, legaten en schenkingen ontvangen. Wanneer een vereniging een SBBI (Sociaal Belangen Behartigende Instelling) is, hoeft de vereniging geen schenk- en erfbelasting te betalen.

Wijzigen statuten vereniging

Ondanks dat de statuten grotendeels vast staan, is het mogelijk om diverse punten te wijzigen. De statuten kunnen bijvoorbeeld gewijzigd worden bij de behoefte aan een ander doel of bij een verandering in het bestuur. De wijziging moet goedgekeurd worden door de algemene ledenvergadering. Zij moeten de statuten in woordelijke tekst bekijken. De statuten die tijdens de vergadering gemaakt worden, stuurt de vereniging door naar de notaris voor een notariële akte. Verenigingen kunnen in de statuten zelf ook eisen opnemen voor statutenwijzigingen en de besluitvorming hiervan.

Voorbeeld statuten

Op onze website vindt u een voorbeeld van de statuten voor een stichting. Deze komen grotendeels overeen met de statuten van een vereniging. Bekijk de voorbeeldstatuten hier. Voor meer informatie over de statuten voor een vereniging neemt u contact met ons op.

Contact met ons notariskantoor Hak & Rein Vos

Wilt u meer weten over het opzetten van de statuten voor uw vereniging of wilt u een vereniging oprichten? Neem dan gerust contact met ons op via 0320 247 394 of info@stichtingoprichten.nl.

Contact opnemen