Wat is een stichting?

Een stichting is een rechtspersoon die is opgericht om een bepaald doel na te streven anders dan winst. Dit doel kan ideologisch zijn, maar dat is niet altijd het geval. Een stichting wordt door één of meerdere personen opgericht per notariële akte, opgesteld door een notaris. In deze akte wordt in ieder geval opgenomen wat de naam van de vereniging is, welk doel de vereniging nastreeft, hoe bestuurders worden benoemd, in welke plaats de vereniging is gevestigd en hoe het geld van de stichting wordt besteed.

Doel van de stichting

Veel stichtingen streven een sociaal of maatschappelijk doel na. Voorbeelden zijn het stimuleren van sporten onder jongeren of het creëren van milieubewustzijn. Vaak krijgen stichtingen giften van mensen die het ideologische doel willen ondersteunen. Omdat een stichting geen commercieel doel mag hebben, mogen bestuurders of andere personen die deel uitmaken van de stichting zichzelf geen winst laten uitkeren. De winst die wordt gemaakt, mag alleen gebruikt worden voor het doel van de stichting. Dit betekent niet dat bestuurders of medewerkers van de stichting geen geld mogen ontvangen voor hun werkzaamheden, dit is wel toegestaan.

Structuur van een stichting

Een stichting moet volgens de wet een bestuur hebben. Vaak bestaat dit bestuur uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Soms wordt er ook een raad van toezicht aangesteld, deze controleert het handelen van het bestuur en geeft vaak advies.

Een stichting is een rechtspersoon

Een stichting is een rechtsvorm, net als bijvoorbeeld een BV, NV en een eenmanszaak. Maar de rechtsvormen zijn ook nog op te delen in rechtsvormen met of zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een stichting gaat het om een rechtsvorm met een rechtspersoonlijkheid.

Rechtspersoonlijkheid

De rechtspersoonlijkheid heeft invloed op de aansprakelijkheid van de rechtsvorm. Als rechtspersoon heeft de stichting rechten en plichten. Zo kunnen stichtingen contracten aangaan, moeten zij aan betalingsplichten voldoen en kunnen ze failliet gaan. In dit geval gaat het om de stichting die dit kan.

De stichting is dus aansprakelijk voor de zaken waar de stichting aan gekoppeld is, niet u als bestuurder of oprichter. Uiteraard geldt dat alléén als u niets te verwijten valt. Als u bewust schuldeisers benadeelt door bijvoorbeeld geld aan de stichting te onttrekken, dan kan dat leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Oprichting van de stichting door een andere rechtspersoon

Een stichting kan opgericht worden door een natuurlijk persoon, zoals een ondernemer, maar ook door een andere rechtspersoon. Zo kan bijvoorbeeld een BV een stichting oprichten voor een goed doel dat gekoppeld is aan het doel van de BV. Daar kunnen wel fiscale gevolgen aan zitten, die moet u vooraf goed met uw fiscalist bespreken!

Hierdoor geldt ook dat een stichting een andere rechtspersoon kan oprichten.

Aansprakelijkheid bestuurders

Wanneer de stichting wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zijn de bestuursleden niet meer persoonlijk aansprakelijk voor schulden of claims. Wanbestuur is een uitzondering op deze regel, bestuurders kunnen dan aansprakelijk worden gehouden voor schulden die zijn ontstaan. Lees verder over aansprakelijkheid.

Voordelen van het oprichten van een stichting

Een stichting geeft u de mogelijkheid om uw sociale of maatschappelijk doel na te streven terwijl u zelf beperkt aansprakelijk blijft. Ook hoeft een stichting geen rekening te houden met aandeelhouders. Daarnaast wekt deze rechtsvorm vertrouwen: de statuten creëren openheid en transparantie waardoor particulieren sneller geneigd zijn om giften te schenken. Een stichting kunt u gemakkelijk zelf oprichten, er worden geen kapitaaleisen gesteld.

Verschil vereniging en stichting

In tegenstelling tot een vereniging heeft een stichting geen leden. Wel kan er een raad van toezicht zijn aangesteld, die het handelen van de bestuursleden controleert. Een vereniging is democratischer, de leden controleren altijd het handelen van het bestuur. Tijdens een Algemene Ledenvergadering stemmen de leden over het beleid dat het bestuur uitvoert.

Soorten stichtingen

Afhankelijk van het doel, zijn er verschillende soorten stichtingen die u kunt oprichten. De meest voorkomende stichtingen zijn:

Belasting afdragen als stichting

Een stichting kan winst maken door verschillende inkomstenstromen. Voorbeelden zijn giften of de winst die er gemaakt wordt door het verkopen van producten. Afhankelijk van het doel van de stichting, moet hier belasting over betaald worden. Zo dient een stichting wanneer deze als onderneming wordt gezien, vennootschapsbelasting te betalen. Stichtingen kunnen hiervan worden vrijgesteld wanneer de fiscale winst in een jaar niet hoger is dan €15.000,- of over vier jaar verspreid onder de €75.000,- blijft.

Een stichting oprichten

U kunt een stichting met standaardstatuten eenvoudig online oprichten. Na het invullen van het contactformulier krijgt u binnen tien werkdagen een concept oprichtingsakte. Voor een stichting met meer dan drie bestuurders is de standaard oprichtingsakte niet geschikt. Neem voor een dergelijke stichting contact met ons op.