Stichting omzetten naar BV concept

Een stichting naar een BV omzetten is mogelijk als de bedrijfsactiviteiten wijzigen, waardoor een andere rechtsvorm meer geschikt is. Een wijziging van de rechtsvorm is echter pas mogelijk als er aan de wettelijke eisen is voldaan en rechterlijke toestemming is verkregen.

Naast BV’s is het ook mogelijk om stichtingen om te zetten naar andere rechtsvormen, zoals een vereniging. Neem contact met ons op voor meer informatie over het omzetten. U bereikt ons via telefoonnummer 0320 247 394 of via e-mailadres info@stichtingoprichten.nl. We voorzien u graag van advies over welke rechtsvorm het beste is voor uw onderneming.

0320 247 394 info@stichtingoprichten.nl

Wanneer een stichting omzetten?

Door de wijzigingen in de markt zijn er onder meer in de zorg-, onderwijs- of welzijnssector steeds meer partijen die deelnemen aan het economisch verkeer en winstoogmerk hebben. De stichting omzetten is dan mogelijk. Daarnaast is een stichting naar een andere rechtsvorm omzetten ook denkbaar als:

  • een stichting activiteiten uitvoerde zonder winstoogmerk, met behulp van subsidies en giften, maar er nu door de commercialisering van de markt winstuitkering mogelijk is.
  • stakeholders meer betrokken worden bij de bedrijfsvoering en de besluitvorming in de stichting.
  • een stichting nieuw extern kapitaal nodig heeft door wijzigingen in de markt en de nieuwe ondernemingsdoelstellingen die daarbij horen.

Wettelijke vereisten voor omzetting

Het is bij wet bepaald dat een stichting onderstaande stappen moet doorlopen voor omzetting. Van elke stap moet bovendien schriftelijk verslag zijn gedaan.

  1. Het omzettingsbesluit van het bestuur
  2. Het statutenwijzigingsbesluit van het bestuur
  3. Notariële akte van de omzetting, inclusief de nieuwe statuten
  1. Rechterlijke toestemming voor de omzetting
  2. Opname in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Rechterlijke toestemming

Als de stichting besluit tot omzetting moet rechterlijke toestemming verkregen worden. U levert een conceptversie van de notariële akte in bij de rechter en die maakt een belangenafweging of de omzetting gerechtvaardigd is. In de akte is onder meer opgenomen dat het vermogen van de stichting alleen met toestemming van de rechter ingezet mag worden: het beklemd vermogen. Hiermee wordt voorkomen dat het vermogen dat via de stichting met een sociaal of ideëel doel verkregen is, na omzetting een ander doel dient.

Omzetting van vermogen

Stichtingen zijn over het algemeen niet belastingplichtig. Alleen bij hoge uitzondering, zoals deelname aan het economisch verkeer, moet er belasting afgedragen worden. In deze gevallen is het raadzaam om de stichting om te zetten naar een BV. Dan moet er in het vervolg vennootschapsbelasting over het vermogen betaald worden. Deze rechtsvorm heeft als voordeel dat de oprichters van de stichting als aandeelhouder of lid in dienst treden en ze in de toekomst een winstaandeel uitgekeerd krijgen.

Bij omzetting moeten de fiscale zaken geregeld worden met de Belastingdienst. Hier vallen mede de stille reserves en de fiscale reserves onder. Het is ook belangrijk om aan de fiscale gevolgen van de overige aspecten te denken, zoals de bestedingsreserve, de status (ANBI, SBBI) of eventuele btw-vrijstellingen. Vraag ons eventueel om advies bij het analyseren en evalueren van de fiscale gevolgen van omzetting voor uw stichting. Bel naar 0320 247 394 om uw vragen direct met een van onze specialisten door te spreken.

Stichting omzetten in vereniging

Het bestuur kan besluiten om een stichting om te zetten in een vereniging mits dat in de statuten opgenomen is. Als dat niet in de statuten staat, dan moet de stichting rechterlijke toestemming verkrijgen om de statuten te wijzigen. Na de statutenwijziging is het bestuur bevoegd om tot omzetting over te gaan. Na omzetting moet de vereniging leden hebben.

Vereniging omzetten in stichting

In tegenstelling tot een stichting, moet het omzettingsbesluit bij een vereniging door de algemene ledenvergadering gemaakt worden. Dit orgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de vereniging te wijzigen. Hierbij moet minimaal negen tiende van de vergadering akkoord zijn. Na omzetting verdwijnt het lidmaatschap, want een stichting kent geen leden.

Advies aanvragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de fiscale gevolgen van omzetten? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0320 247 394 of door een e-mail te sturen naar info@stichtingoprichten.nl. We voorzien u van uitgebreid advies om het rendement van uw onderneming te vergroten en fiscale risico’s te minimaliseren.

0320 247 394 info@stichtingoprichten.nl